<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d25250037\x26blogName\x3d.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://equilibrio-grafico.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://equilibrio-grafico.blogspot.com/\x26vt\x3d2345138587635117701', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

.


FEDAES


Ya tenemos casi listo el quinto ejemplar del boletín informativo F.E.D.A.E.S. (Federación de Asociaciones de Empresas de Estaciones de Servicio Andaluzas) una revista que nos encargamos de maquetar y diseñar para esta asociación que da a conocer las estadísticas del sector gasolinero andaluz.
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Publicar un comentario


" />